مطالعات مختلف صحرایی، پتروگرافی و ژئوشیمیایی حاکی از وجود یک مجموعه ماگمایی گوشته‌ای با ترکیب بازیک- حد واسط- اسیدی و یک مجموعه اسیدی با منشا پوسته‌ای در شمال غرب گناباد است. به نظر می‌رسد که با ورود ماگمای بازیک داغ (حاصل از ذوب بخشی پوسته اقیانوسی و رسوبات آبدار فوقانی آن روی زون فرورانش) به درون پوسته و ذوب بخشی آن ماگمای اسیدی تشکیل و به صورت توف، ایگنمبریت و ریولیت فوران نموده است. ماگمای بازیک گوشته‌ای پس از عمل تبلور و تفریق به صورت یک طیف پیوسته بازالتی تا داسیتی از طریق گسل‌ها و شکستگی‌های موجود در منطقه بالا آمده است. این سنگها دارای مختصات بارز ژئوشیمیایی متعلق به سنگهای آتشفشانی زون های فرورانش حاشیه قاره هستند. بنابر این علیرغم اینکه در این منطقه عده‌ای به فرورانش معتقد نمی‌باشند، وجود ماهیت آداکیتی برای گدازه‌های مافیک تفریق یافته، فرورانش را در این منطقه تایید می‌نماید. ماهیت انفجاری فعالیتهای آتشفشانی نیز با ذوب بخشی پوسته اقیانوسی آبدار همخوانی دارد. همچون سایر نقاط ایران، در دوره ائوسن در شمال غرب گناباد (زون بلوک لوت)، نیز فعالیت آتشفشانی – ماگمایی نسبتاً گسترده‌ای صورت گرفته است که حاصل آن سنگهای پیروکلاستیک (انواع توفیت، آگلومرا و ایگنیمبریت)، اپی‌‌کلاستیک و گدازه بوده‌ است. گدازه‌های منطقه نسبتاً متنوع بوده و شامل: ریولیت، ریوداسیت، داسیت، آندزیت و آندزیت بازالت می‌باشد که بر اساس نمودار‌های طبقه‌بندی ژئوشیمیایی نیز مطالعات پتروگرافی تایید و مشخص گردید که آندزیت بازالت ها فقیر از پتاسیم و سایر نمونه‌ها از پتاسیم متوسط تا غنی و از کلسیم و منیزیم غنی هستند. ریولیت‌ها پرآلومین و بقیه سنگها متا آلومین هستند. در نمودار‌های تغییرات عناصر اصلی و کمیاب در مقابل سیلیس، یک طیف ترکیبی پوسته از بازالت تا داسیت و یک مجموعه جداگانه ریولیتی مشاهده می‌شود. روند تدریجی از بازیک به اسیدی نشان دهنده تحول و تکامل آنها از طریق قوانین تبلور تفریقی می‌باشد (به استثناء ریولیت‌ها). در دیاگرامهای تعیین سری‌های ماگمایی کلیه نمونه‌ها در محدوده کالک آلکالن و جایگاه تکتونیکی زون کمان آتشفشانی حاشیه قاره قرار می‌گیرند.
کد نوشتار : 327073