عنوان تحقیق« شناخت ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرای آرای کیفری » می باشد. هدف این تحقیق آن است که ماهیت، شرایط، آثار و ضمانت اجرایی که آرای کیفری در دادرسی های کیفری و در هنگام صدور رأی دارند، تبیین و بررسی شود. تحقیق حاضر در 4 فصل مجزا تدوین گردیده است که فصل اول به تعاریف و کلیات شناخت ماهیت حقوقی رأی اختصاص یافته و فصل دوم شرایط آرای کیفری توضیح داده شده است. در فصل سوم احکام و آثار مربوط به آرای کیفری بررسی شده و در فصل چهارم که به صورت سه بخش تنظیم گردیده ، به ضمانت اجرای آرای کیفری پرداخته شده است. مهم ترین اقدام در میان اقدامات اجرایی دادرسی کیفری، صدور حکم و قرار نهایی است. در واقع پس از اخذ اخرین دفاع از متهم، دادگاه ختم مذاکرات دادرسی را اعلام نموده و سپس مبادرت به صدور رأی می نماید. یک رأی همان‌گونه که بیان شد دارای ماهیت ، شرایط و آثار مربوط به خود می باشد. حقوقدانان آن گونه که باید این موضوعات و سایر موارد که مربوط به آرای کیفری می باشد و این که عدم رعایت آن، با چه ضمانت اجرایی همراه خواهد بود، مورد بررسی قرار نداده و به بحث نگذاشته اند. این که خواننده ی کتب حقوقی و حتی کارکنان دستگاه قضا و دیگر طرفین مندرج در دعوا بدانند که ماهیت حقوقی رأی چیست، قطعاً شرایط آن را درک خواهند نمود و نسبت به آثار و ضمانت اجرای رأی، آگاهی بیشتری خواهند داشت تا در نتیجه هم عدالت تضمین شود و هم قاضی بداند که باید در چارچوب قانون رفتار نماید و دارای قدرتی بی حصر نیست. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا خلاء مطالعاتی که درباره آرای کیفری مطرح می باشد بررسی گردد. در واقع ماهیت حقوقی رأی، شرایط و احکام و ضمانت اجرای رأی، نیاز به تفصیل و تشریح دارد.
کد نوشتار : 303015