هدف این پژوهش مقایسه و اولویت بندی مؤلفه های مؤثر بر رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه کشتی گیران آزاد و فرنگی رده های تیم های ملی (نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان) در سال 92 بودند. با توجه به کوچک بودن جامعه آماری (110 نفر) همگی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه رضایتمندی ورزشکار (ASQ) استفاده شد. این پرسشنامه توسط چلادوري و ريمرتدوین شده است. این پرسشنامه شامل 15 عامل رضایتمندی با 56 سوال پنج ارزشی لیکرت می باشد. ثبات درونی پرسشنامه از دید سازندگان اصلی بین 78/. تا 95/. می باشد. با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ ثبات درونی پرسشنامه 84/ 0به دست آمده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی، آزمون فریدمن و ضریب همبستگی اسپیرمن و از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین اولویت های ابعاد رضایتمندی کشتی گیران تفاوت معناداری وجود دارد (sig=0/001,0/05≥P). اولویت اول رضایتمندی کشتی گیران تیم های ملی، رضایت از مشارکت فردی (مرتبط با ورزشکاران) و اولویت های بعدی شامل رضایت از استراتژی و راهبرد، آموزش و تربیت کردن و رفتار شخصی (مرتبط با مربیان) بودند. همچنین، اولویت های مرتبط با هم تیمی ها، مدیریت تیم و جامعه به ترتیب از دیگر عوامل مؤثر بر رضایتمندی ورزشکاران بودند. از دیگر یافته های تحقیق رابطه معکوس و معنادار ,( r= 0/19 ,0/05≥P) بین رده سنی با رضایتمندی کشتی گیران است که با افزایش سن از میزان رضایتمندی آنان کاسته می شود. همچنین بین تحصیلات و رضایتمندی نیز رابطه معکوس و معنی داری , (r= 0/2 ,0/05≥P) وجود دارد، به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، میزان رضایتمندی به صورت معنادار کاهش پیدا کرد. با توجه به اینکه رضایت ورزشکاران، از مهمترین نتایج هر برنامه تمرینی است و تمایل به ادامه فعالیت و تمرین به آن وابسته است، لذا پیشنهاد می شود، رضایتمندی ورزشکاران، عوامل مؤثر بر آن و اولویت های رضایتمندی جزء سرفصل های کلاس های مربیگری قرار گیرد.