از اساسي ترين و ابتدايي ترين نيازهاي بشر، نياز به تغذيه سالم و امنيت غذايي است. با افزايش روزافزون جمعيت و تقاضاي غذا، مشكلاتي براي تامين غذا ايجاد شده است. امنيت غذايي زماني وجود دارد كه همه مردم در تمام اوقات به غذاي كافي، سالم و مغذي براي تامين نيازهاي تغذيه اي و اولویت های غذايي خود، دسترسي فيزيكي و اقتصادي داشته باشند. پژوهش حاضر، با هدف بررسي امنيت غذايي در نواحي شهري و روستايي استان البرز انحام شده است. روش تحقيق آن از نوع توصيفي ـ همبستگی و علي مقايسه اي بوده و به روش پيمايش انجام شده است. روش نمونه گيري طبقه ای تصادفي چند مرحله اي با انتساب متناسب بود. جامعه آماري تحقيق شامل كليه خانوارهاي شهري و روستايي(719,464N=) استان البرز بود. حجم نمونه بر اساس جدول كرجسي و مورگان 384 خانوار تعيين شد.. ابزار اصلي پژوهش، پرسشنامه اي شامل شش قسمت: 1- اطلاعات شخصی،اجتماعی و اقتصادی ،2- دسترسی فیزیکی و اقتصادی به غذا، 3- بیماری خانوار، 4- آگاهی تغذیه ای، 5- سازه های ترویجی، 6- تنوع رژیم غذایی و وضعیت امنیت غذایی خانوارها بود. روايي ابزار تحقیق توسط پانل متخصصان ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه هاي تربيت مدرس و تهران بررسی و مورد تاييد قرار گرفت. پايايي و قابلیت اعتماد ابزار تحقیق (پرسشنامه) با محاسبه ضریب آلفاي كرونباخ کل 74/0 به دست آمد. يافته ها نشان داد، بين وجود داشتن، دسترسي ، بهره مندي و پايداري غذا بين خانوارهاي شهري و روستايي تفاوت معني وجود دارد به این معنی که میانگین این چهار بعد امنیت غذایی در خانوار های شهری استان البرز بالاتر از خانوار های روستایی است. همچنین نتايج تحليل همبستگي نشان داد، بين ويژگي هاي خانوار، ويژگي هاي اقتصادي، بهره مندي از گروه هاي غذايي مختلف، سازه های هاي ترويجي و آگاهي هاي تغذيه اي و امنيت غذايي رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. علاوه براين، نتيجه رگرسيون چندگانه نشان داد بهره مندي از گروه هاي مختلف غذايي، ویژگی های اقتصادی (برخورداری از تعداد اقلام زندگي) و تعداد افراد شاغل در خانوار 34 درصد امنيت غذايي خانوارهارا تبيين می کند. در نهايت، بر مبناي نتايج حاصل از پژوهش، موارد زیر پيشنهاد شد: - ايجاد بازارچه ها و تعاوني هاي توزيع موادغذايي بر اساس اصول و ضوابط علمي در مناطق روستايي دورافتاده. - شناسايي و بيمه كردن خانوارهاي كه بيكاري فصلي دارند.