هر ساله مقدار قابل‌توجهی ملاس از کارخانجات قند تولید می‌شود. ملاس از ضایعات کارخانجات قند بوده و دارای مقدار قابل توجهی رنگ سیاه خوراکی می‌باشد که با توجه به قیمت ارزان ملاس و امکان جداسازی رنگ از آن، منبع مناسبی برای تولید رنگ بشمار می‌آید. مقداری ملاس رقیق شده پس از تنظیم PH از میان یک ستون رزین آمبرلیت عبور داده شد و به کمک الکل اسیدی رنگ آن بازیابی گردید. بالاترین درصد بازدهی (76/3 درصد) با استفاده از ملاس رقیق با درجهء بریکس 10 و مقدار رزین برابر 150 میلی‌لیتر بدست آمد. حلال جدا گردید و رنگ جامد بکمک تبخیر توسط دستگاه خشک‌کن تصعیدی تولید گردید. حلالیت ، میزان خاکستر و قند و قدرت رنگدهی رنگ تولیدی تعیین گردید. همچنین پایداری آن تحت شرائط مختلف همچون PH اسیدی، دما، نور مورد بررسی قرار گرفت . علاوه بر این، شاخصهای کمی محلول رنگی به کمک دستگاه هانترلب تعیین شد. کاربرد رنگ سیاه خوراکی تولید شده(مشابه کارامل) قابل توجه بوده ولی بعلت ضیق وقت تنها در محصول نوشابه سیاه زمزم و شیرکاکائو با استفاده از این رنگ خوراکی در آزمایشگاه تهیه شد. نتایج بدست آمده از بررسیهای فوق نشان داد که پایداری رنگ تولیدی در شرائط مختلف خوب بوده و رنگ تولیدی دارای حلالیت بالا و مقدار کمی خاکستر و قند می‌باشد. مقادیر شاخصهای کمی و max آن نیز مشابه کارامل بود. آزمایش تشخیص حسی نشان داد که رنگ تولیدی را می‌توان به میزان 20 درصد جانشین پودرکاکائو کرد بدون اینکه اختلاف آشکاری مشاهده گردد.
کد نوشتار : 08858