فضای مجازی چنان سیطره‌ای در قرن حاضر پیدا کرده است که امروزه در کشور ما اکثر مردم استفاده‌کنندگان محتوای مجازی محسوب می‌شوند. تولید محتوا برای فضای مجازی مسأله مهمی است که موضوع این تحقیق نیز می‌باشد. راهبرد تولید محتوا برای هر سازمان و برای هر رسانه‌ای متفاوت است. در این تحقیق هدف، تدوین راهبرد تولید محتوا در فضای مجازی با تأکید بر سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق با روش ترکیبی با استفاده از فنون کیفی و تکنیک SWOT که نیاز به عملیات کمی دارد، انجام شده و از طریق مصاحبه عمیق با کارشناسان، اطلاعات و داده‌ها جمع‌آوری گردیده است. همچنین از روش مقایسه دائمی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است. پس از ارزیابی قوت‌ها و ضعف‌ها و همچنین فرصت‌ها و تهدیدها، با استفاده از مدل دیوید و بهره‌گرفتن از ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی مشخص شد که موقعیت راهبردی صدا و سیمای جمهوری اسلامی درخصوص تولید محتوای مردمی و سازمانی برای فضای مجازی در موقعیت ST است. بنابراین ده راهبردهای موقعیت ST که طی آن سازمان صدا و سیما با استفاده از نقاط قوت خود می‌کوشد تا از تهدیدهای محیطی اجتناب کند، تدوین گردید. و سپس با توجه به شرایط کنونی صدا وسیما خبرگان این تحقیق راهبرد زیر را به عنوان بهترین و سودمندترین راهبرد تولید محتوای مردمی و سازمانی در فضای مجازی تشخیص دادند. «صدا و سیما با وجود داشتن شبکه‌های تخصصی و استانی گوناگون می‌تواند ضمن جذاب‌تر کردن و غنی‌تر کردن محتوای ارائه شده در فضای مجازی خود، در بعد استانی نیز برای جذب مخاطبان فعال بیشتر و تولید برنامه‌های محلی و فرهنگی اقوام ایرانی توسط ایشان اقدامات لازم را انجام دهد. در این صورت هم مخاطب بیشتری را جذب کرده و هم فرهنگ ایرانی‌– اسلامی را حفظ و تقویت کرده است. به این شکل می‌تواند از محتوای تولید شده توسط مردم نیز در جهت پیشبرد اهداف خود کمک بگیرد.»
کد نوشتار : 262701