نظام اداری هر حکومتی مبین نگرش دولت به نحوه اداره و مدیریت کشور می‌باشد. نقش نظام اداری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و تأثیر آن در تحقق اهداف نظام‌های کلان جامعه به اندازه‌ای تعیین کننده است که بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثر‌بخش، دست یافتن به اهداف فوق عملی نیست. از این رو کشورهای مختلف، اصلاح نظام اداری و بهبود شایستگی‌های مدیریتی را به عنوان پیش-نیاز اصلی توسعه و یک هدف اساسی پیگیری می‌نمایند.حال سوال اساسی این است که وضعیت مولفه های تشکیل دهنده ی شایستگی مدیران در سطح ادارات دولتی شهرستان شاهرود چگونه است؟ از این رو در این پژوهش ضمن بررسی ادبیات و الگوهای مطرح در زمینه شایستگی مورد نیاز مدیران، به تشریح الگویی برای ارزیابی شایستگی مدیران و همچنین از نرم‌افزار Spss به منظور پیاده سازی اطلاعات حاصل از پرسش نامه‌ها و تجزیه و تحلیل آن‌ها خواهیم پرداخت.
نمایه ها:
توسعه | 
کد نوشتار : 326873