در این پژوهش اثر نوسانات قیمت ارز دلار، نوسانات قیمت سکه تمام بهار آزادی و نوسانات شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران در ایجاد ریسک نامطلوب شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده و با استفاده از دو مدل پارامتریک گارچ و فیگارچ ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران مدل‌سازی و پیش‌بینی گردیده است. هدف این پایان‌نامه مقایس? مدل فیگارچ چند متغیره با مدل گارچ چند متغیره در مدل‌سازی و پیش بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. داده‌های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده‌های هفتگی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، قیمت ارز دلار و قیمت سکه تمام بهار آزادی در بازار آزاد در باز? زمانی تیر 1384 تا شهریور 1392 می‌باشد. از داد‌ه‌های هفتگی در باز? تیر 1384 تا آذر 1391 جهت برازش مدل‌ها و از باز? دی 1391 تا شهریور 1392جهت سنجش قدرت اعتبار مدل‌ها در پیش بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار استفاده شده است. پس از پیش بینی ارزش در معرض ریسک با استفاده از مدل های پارامتریک ذکر شده از آزمون های شکست کوپیک و آزمون کریستوفرسون جهت سنجش اعتبار مدل‌ها در پیش بینی ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد و در نهایت بهترین مدل در هر سطح اطمینان با استفاده از آزمون لوپز انتخاب گردید. یافته‌ها نشان می دهد که مدل فیگارچ در سطح اطمینان 95% و مدل گارچ در سطح اطمینان 99% به ترتیب بهترین و بدترین پیش‌بینی را از ارزش در معرض ریسک داشته‌اند. در پیش بینی ریزش مورد انتظار شاخص بورس اوراق بهادار تهران نیز مدل های فیگارچ در سطح اطمینان 95% وگارچ در سطح اطمینان 99% به ترتیب بهترین و بدترین پیش بینی را در باز? ذکر شده نشان دادند.