تلاش برای درمان عفونتهای میکروبی و کاهش مرگ و میر ناشی از آنها و دستیابی به ترکیبات موثر در این زمینه، از دیرباز مورد توجه بیشتر بوده و از بزرگترین و درخشانترین موفقیت‌های دانش بشری بوده است . نیاز به بهینه‌سازی برخی درمانهای موجود از یک سو و پیدایش مداوم ناشناخته‌ها از سوی دیگر، انجام بررسیهای بیشتر و تحقیقات مداوم و گسترده‌ای را در این راستا ایجاب می‌کند. هدف این رساله نیز دستیابی به ترکیبات ضدمیکروبی موثرتر و با طیف اثر گسترده‌تر می‌باشد. پیگیری این هدف با توجه به اثرات ضدمیکروبی شناخته شده هتروسیکلهای ایمیدازول، تریازول و تیازول صورت گرفته است . این رساله در دو بخش انجام گرفته است که قسمت سنتز مشتقات تحت نظر استاد محترم دکتر عباس شفیعی و قسمت تست میکروبی مشتقات سنتز شده تحت نظر سرکار خانم دکتر فاطمه کمال صورت گرفت . بخش اول: سنتز مشتقات -5 (-1متیل -5- نیترو -2- ایمیدازولیل) -4 , 2 , 1 -4H تریازول و بررسی اثرات ضد میکروبی آنها. بخش دوم : سنتز مشتقات -2فنیل تیازول
کد نوشتار : 08754