ما 200 کودک ، با سن بین 2 ماه تا 6 سال را که با تب و تشنج به اورژانس بیمارستان مفید مراجعه کرده بودند در یک دورهء یکساله بصورت Retrospective بررسی کردیم. مننژیت حاد در 9 کودک (4/5 درصد) از روی یافته‌های باکتریولوژی و بیوشیمیائی تشخیص داده شد. ارگانیسم مسئول فقط در یک مورد کشت داده شد(TB). و هیچ ارگانیسمی در CSF 8 بیمار باقیمانده یافت نشد. 5 کودک با مننژیت فاقد علائم کلاسیک مننژیت بودند اما دیگر اندیکاسیون‌ها را برای LP داشتند. اندیکاتورهایی که وابستگی مشخصی با مننژیت داشت عبارت بود از: 1.Complex Features of seizure 2.History Feature 3.Physical sign(Major-Minor) ما نتیجه گرفتیم که براساس اطلاعات بالینی می‌توانیم مننژیت را در کودکانی که با تب و تشنج مراجعه می‌کنند Ruled out کنیم بنابراین نیازی نیست که LP را برای تمام این کودکان بطور روتین انجام دهیم.
نمایه ها:
تشنج | 
کودک | 
تب | 
کد نوشتار : 09302