در گروه صنعتی سیمان، صورتهای مالی تعدیل شده مبتنی بر شاخص عمومی قیمتها بر قیمت‌گذاری سهام پذیرفته شده شرکتها در سازمان بورس اوراق بهادار تهران موثر بوده و تاثیر آن مثبت می‌باشد به بیان دیگر بهنگام افزایش صورتهای مالی فوق در نتیجه تعدیل بر مبنای شاخص عمومی قیمتها و متعاقب آن در صورت افزایش ارزش دفتری سهام شرکتها، قیمت بازار سهام نیز افزایش می‌یابد و بالعکس لکن بدلیل عوامل و محدودیتهائی که جهت این صنعت عنوان گردید موجب گردیده که اثربخشی و تاثیر صورتهای مالی تاریخی و صورتهای مالی تعدیل شده مبتنی بر شاخص عمومی قیمتها و حتی صورتهای مالی تعدیل شده مبتنی بر قیمتهای نسبی، بر قیمت‌گذاری سهام شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران مشابه و یکسان بوده و به یک نتیجه منتهی گردد، لذا به لحاظ رعایت "اصل اهمیت " و مقایسه منافع این تعدیلها با مخارج آن، همچنین جلوگیری از اتلاف وقت و اختصاص نیرو جهت تعدیل صورتهای مالی، ترجیحا صورتهای مالی تاریخی می‌تواند مبنای مناسبی جهت قیمت‌گذاری سهام شرکتهای گروه صنعتی سیمان در سازمان بورس اوراق بهادار قرار گیرد. طی مصاحبه‌ای که با چندتن از اساتید ایرانی شاغل در دانشگاههای انگلیس و امریکا بعمل آمد، آنها نیز در تائید نتایج این تحقیق عنوان نمودند که"تحقیقات مشابه بعمل امده در انگلیس و آمریکا نیز بوضوح نشان داده که نتایج حاصل از صورتهای مالی تاریخی با صورتهای مالی تعدیل شده مبتنی بر شاخصهای عمومی قیمتها/ شاخصهای خاص /قیمتهای نسبی همگی مشابه و یکسان بوده لذا به منظور جلوگیری از اتلاف وقت ، صرف نیرو و حذف هزینه‌های گزاف ، موضوع تعدیل صورتهای مالی اساسی و در نهایت مبحث تئوری "حسابداری تورم" به لحاظ امکانات اجرائی و تصمیم‌گیری ضعیف آن مسکوت گذاشته شده است .
کد نوشتار : 09235