هدف از این تحقیق مطالعه عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان کدوئیان در استان خوزستان بود. طی سالهای 1373 و 1374 از گیاهان مشکوک به آلودگی نمونه‌برداری بعمل آمد و نمونه‌ها در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته، فراوانی، پراکندگی گونه‌ها و همچنین پراکنش تیپ جنسی فیتوفتراها مورد مطالعه قرار گرفت . در این تحقیق از محیط کشت انتخابی PARPH(با اندک تغییراتی در مواد آنتی‌بیوتیک آن) جهت جداسازی ایزوله‌های فیتوفترا و از دو محیط پایه CMA، PDA برای جداسازی سایر عوامل قارچی استفاده بعمل آمد. از مجموع 189 عوامل قارچی جدا شده، 86 جدائیه متعلق به قارچ فیتوفترا بود که به ترتیب فراوانی گونه‌های Phytophthora drechsleri (59/3 درصد)، P.nicotianae (28 درصد)، P.cryptogea (10/4 درصد) و P.capsici (2 درصد) تشخیص داده شد و در آزمون بیماریزائی همه گونه‌های فوق در گیاهچه‌ها ایجاد بیماری نمودند. از مجموع 51 جدائیه قارچ .drechsleri به ترتیب 27/5 درصد و 72/5 درصد رفتار هموتال و هتروتال نشان دادند که در گروه هترتال 64/5 درصد متعلق به تیپ جنسی A2 در حالیکه 8 درصد متعلق به تیپ جنسی A1 بود. ایزوله‌های اخیر بیشتر از مناطق گرمسیری استان جداسازی گردیده بودند. 24 ایزوله متعلق به P.nicotianae منحصرا از سه میزان هندوانه، هندوانه ابوحبهل و کدو جداسازی شد که دو میزبان آخری بعنوان میزبانهای جدید این قارچ برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود. تمامی ایزوله‌ها رفتار هتروتال داشتند و بترتیب 25 درصد و 75 درصد آنها متعلق به تیپ‌های جنسی A1 و A2 بودند. تمامی 9 ایزوله P.cryptogea از میزبان خربزه جدا گردیدند و همگی رفتار هتروتال نشان دادند. از میان ایزوله‌های این گونه 55/5 درصد از منطقه شادگان جداسازی شد که همگی متعلق به تیپ جنسی A1 و بقیه 44/5 درصد از تیپ جنسی A2 از مناطق شادگان و دزفول جدا گردیدند. دو ایزوله قارچ P.capsici به ترتیب از مناطق شوشتر و حمیدیه جدا شدند و هر دو هتروتال و متعلق به تیپ جنسی A1 بودند. علیرغم اختلافات بارز مورفولوژیک و فیزیولوژیک بین دو گونه P.drechsleri و P.cryptogea الگوهای الکتروفورگرام پروتئین محلول این دو قارچ کاملا مشابه بنظر می‌رسد که از این نظر تفکیک دو گونه مشکل و ضروری است از روشهای شیموتاکسونومیک دیگری از جمله ایزوآنزیم‌ها استفاده شود. در این تحقیق علاوه بر قارچهای فیتوفترا، چندین گونه فوزاریوم (Fusarium spp.) و Pythium aphanidermatum و Rhizoctonia solani و Macrophomina phaseolina نیز بعنوان سایر عوامل قارچی پوسیدگی ریشه و طوقه گیاهان خانواده کدوئیان جداسازی و بیماریزائی آنها به ثبوت رسید.
کد نوشتار : 08106