به منظور بررسی اثرات سطوح و زمانهای مختلف مصرف کود ازته بر روی عملکرد و کیفیت نانوائی دو رقم گندم(Triticum aestivum L.) در منطقه اصفهان آزمایشی در سال زراعی 1371-1372 بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی لورک واقع در حومه نجف‌آباد و در سه تکرار اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل چهار سطح کود ازته (25، 50، 75، 125 کیلوگرم ازت خالص در هکتار)، سه زمان مصرف کود ازته (الف - صددرصد در مرحله دوبرگی، ب - 50 درصد در مرحله دوبرگی و 50 درصد در مرحله طویل شدن ساقه ج - 1/3 در مرحله دوبرگی، 1/3 در مرحله طویل شدن ساقه و 1/3 در مرحله تورم سنبله) و 2 رقم گندم (روشن و قدس) بود. هر سه فاکتور مورد آزمایش بر روی تعداد پنجه‌های بارور در زمان گرده‌افشانی اثر معنی‌داری داشته و با مصرف 125 کیلوگرم ازت در هکتار و اختصاص 50 درصد از آن طویل شدن بالاترین تعداد پنجه بارور در رقم روشن بدست آمد. با بکاربردن 125 کیلوگرم کود ازته در هکتار بالاترین مقدار عملکرد دانه معادل 6/5 تن در هکتار حاصل گردید. در بین 2 رقم مورد آزمایش رقم روشن عملکرد بیشتری نسبت به رقم قدس تولید نمود. بطوریکه عملکرد دانه در دو رقم روشن و قدس بترتیب 5900 و 5500 کیلوگرم در هکتار بود. زمان اثر کود ازته بر روی عملکرد دانه اثر معنی‌داری داشته و در حالی که 50 درصد کود ازته در زمان طویل شدن ساقه مصرف شد بالاترین مقدار عملکرد حاصل گردید. تعداد سنبله در متر مربع و عملکرد بیولوژیکی نیز دارای روند مشابه با عملکرد دانه بود. با مصرف 125 کیلوگرم در هکتار کود ازته و اختصاص 1/3 از آن به مرحله تورم سنبله بالاترین وزن هزار دانه در رقم روشن بدست آمد. با استفاده از 125 کیلوگرم ازت در هکتار خصوصیات نانوائی گندم شامل درصد پروتئین، درصد گلوتن‌تر، کیفیت گلوتن، عددزلنی، جذب آب و حجم نان نسبت به سایر سطوح کود ازته بهبود یافت . همچنین در حالی که 1/3 کود ازته در زمان تورم سنبله مصرف شد خصوصیات کیفی گندم نسبت به دو حالت دیگر افزایش یافت . در بین دو رقم مورد آزمایش رقم روشن از کیفیت نانوائی بالاتری نسبت به رقم قدس برخوردار بود.
نمایه ها:
دانه | 
کیفیت | 
گندم | 
1371-1372 | 
زمان | 
مصرف | 
کد نوشتار : 08043