فاس یولا هپاتیکا ترماتود بزرگ ،پهن و برگی شکلی است که در مجاری صفراوی و ندرتا روده حیوانات اهلی و وحشی و انسان زندگی می کند . آلودگی نشخوارکنندگان به ا ین انگل موجب ز یان ها ی بسیاری نظیر لاغری مفرط، کاهش وزن و کاهش تولید می گردد . در این بررسی میزان آلودگی گاوان کشتار شده به انگل فاس یولا هپاتیکا در شهر گرگان مورد مطالعه قرار گرفت . برای این منظور کبد 620 گاو از لحاظ وجود ا ین انگل موررد بررسی واقع شد که از ا ین تعداد 318 راس ماده و 302 راس نر بودند . دام ها به سه رده سنی الف : زیر 2 سال، ب 2-4: سال و ج : بالای 4 سال تقسیم شدند . در 65 نمونه 10/48) درصد ) آلودگی مشاهده شد که از ا ین تعداد 36 مورد ماده و 29 مورد نر بودند . نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss ه یچگونه اختلاف معناداری را در میزان آلودگی بین گروه ها ی سنی مختلف نشان نداد . همچنین تفاوت معناداری در میزان آلودگی در ) (0