تغذیه ورزشی از جمله شاخه‌ها و زیر گروههای علم ورزش است که به مطالعه علمی وضعیت تغذیه‌ای ورزشکاران در تمرینات و مسابقات پرداخته و دستوالعمل‌هائی را برای تغذیه قبل، در حین و بعد از تمرین آنها تدارک می‌بیند. تحقیقات و مطالعاتی که در کشورهای مختلف در ارتباط با تغذیه و تاثیر آن روی اجراها و عملکردهای ورزشی صورت می‌گیرد، دامنه‌دار بوده و روزبروز یافته‌های تازه‌ائی را در اختیار پژوهشگران، ورزشکاران و دست‌اندرکاران ورزش قرار می‌دهد. تحقیق حاضر تلاشی است در جهت هر چه بیشتر آشنا نمودن مربیان، ورزشکاران و دست‌اندرکاران تربیت بدنی و علم ورزش با اثر تغذیه در حین تمرین و میزان اثرگذاری مصرف ساکارز 8 درصد در حین یک فعالیت 90 دقیقه‌ای با 70 درصد Vo2Max روی دقت اجرای شوت 20 نفر ار فوتبالیست‌های تیم منتخب دانشگاه تهران. در این پژوهش تعداد 20 نفر از فوتبالیست‌های تیم منتخب دانشگاه تهران بعنوان آزمودنی به دو گروه 10 نفری تجربی و کنترل تقسیم شدند. تمامی آزمودنی‌ها از جمله بازیکنانی بودند که در المپیاد ورزشی 74 در اصفهان حضور داشته و دارای مشخصات زیر بودند: هر یک از آزمودنی‌ها، قبل و بعد از یک فعالیت 90 دقیقه‌ای با 70 درصد، Vo2Max چه در پیش‌آزمون و چه در پس آزمون به تعداد 5 بار به سیبل 2×2 متر ار فاصله یازده متری با بغل پای خود شوت زدند. آزمودنی‌های گروه تجربی و کنترل بترتیب از هر 15 دقیقه، ساکارز 8 درصد و آب خالص مصرف می‌کردند.
کد نوشتار : 07992