زیست سنجی علمی است که در زمینه تشخیص هویت از ویژگی های حیاتی و مشخصات ذاتی منحصر بفرد وابسته به هر فرد استفاده می کند . این فنون بر پایه میزان شباهت و تفاوت مشخصات و مقدار همانندی این ویژگی ها بنا نهاده شده اند .در این مقاله روشی برای شناسایی افراد، مبتنی بر تصویر رگ های پشت دست ارائه شده است . این بررسی در دو مر حله صورت گرفته است : مرحله ثبت و گردآوری داده ها و مرحله تأیید .در مرحله ثبت، تعداد M تصویر دست با استفاده از روش تصویر برداری نزدیک به مادون قرمز برای افراد مختلف به عنوان نمونه های اصلی آموزشی جمع آوری شده است . این تصاویر طی مراحل پیش پردازش، استخراج ویژگی و مدلسازی مورد پردازش قرار می گیرند تا نمونه های قابل تطبیق ایجاد شوند و سپس برای مرحله تأیید از شبکه های عصبی استفاده می گردد . ارزیابی این سیستم حاکی از عملکرد خوب آن در تشخیص نمونه های ورودی است