در برنامه‌ریزی مصرف آب در بخش کشاورزی دسترسی مطمئن به منابع آب پایا، در حال حاضر و دوره‌های آتی از اهمیت فوق‌العاده ای برخوردار است. بر این اساس یکی از مسائل بسیار مهم که در مدیریت اقتصادی و پایداری منابع آب نقش فراوانی دارد، ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای آب است و محور اصلی راه‌حل‌های پایداری و اقتصادی بایستی دستیابی به توازن در منابع آب همراه با بهینه‌سازی فعالیت‌های زراعی باشد. در این راستا بایستی بین افزایش سود اقتصادی که هدف کشاورز است و کاهش اثرات منفی زیست محیطی که هدف جامعه است، تعادل ایجاد شود. مطالعه درصدد است تا با به کارگیری نظریه بازی‌ها تعادل بهینه و همزمان اهداف اقتصادی - زیست محیطی و میزان بهینه برداشت از منابع آب زیرزمینی دشت تایباد را با اعمال وزن‌های مختلف به اهداف اقتصادی و زیست محیطی تعیین نماید. بر اساس نتایج هر چه میزان اهمیت هدف اقتصادی کمتر می‌شود، مقدار برداشت از منابع آب نیز کاهش می‌یابد. میزان برداشت بهینه از منابع آب، در حالتی که اهمیت یکسانی به اهداف اقتصادی و زیست محیطی داده می‌شود، 121/516 میلیون متر مکعب می‌باشد