هدف از مطالعه حاضر پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشجویان با توجه به متغیرهای تحصیلی، ویژگیهای شخصی و زمینه‌های خانوادگی که در سال تحصیلی 71-72 به عنوان دانشجوی جدیدالورود به دانشگاه تربیت مدرس راه یافته‌اند، می‌باشد. افراد مورد مطالعه در این تحقیق 517 نفر بوده که از این تعداد 464 نفر مرد و 53 نفر باقیمانده را زنان تشکیل می‌داده‌اند. داوطلبان براساس آزمون نیمه استاندارد شده‌ای که توسط سازمان سنجش آزموش عالی به عمل می‌آید برگزیده شده‌اند. به منظور کسب اطلاعات پرونده‌های دانشجویان در اداره ثبت‌نام به همراه دیگر منابع مورد بررسی قرار گرفت و از جمله داده‌های زیر جمع‌اوری گردید:-1 علاقه دانشجویان و اولویت انتخابی آنان در تعیین رشته. -2 معدل لیسانس -3 نمره زبان ورودی آزمون سراسری -4 اطلاعات مربوط به زمینه خانوادگی(وضعیت فرهنگی - اجتماعی) -5 معدل لیسانس -6 سن دانشجویان -7 نمرهء آزمون ورودی سراسری و نتایج حاصل از تحلیل آماری نشان داد که ارتباطی معنی‌دار بین معدل لیسانس ، علاقه دانشگاهی و اولویت انتخابی نسبت به رشته مورد نظر، نمره آزمون ورودی سراسری، نمره آزمون ورودی زبان به عنوان متغیرهای مستقل از یکسو و عملکرد (معدل فوق‌لیسانس) به عنوان متغیر وابسته از سوی دیگر وجود دارد. برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلی دانشگاهی و دستیابی به فرمولی در این جهت از تحصیل رگرسیون گام به گام استفاده شد. نتایج دال بر آن بود که معدل لیسانس و نمرهء آزمون ورودی بالاترین ارتباط و ضریب پیش‌بینی را داراست .
کد نوشتار : 07610