صنعت کفش شاخه‌ای از صنایع موجود در جامعه بوده و به منظور تامین نیازهای مصرف کننده و قابلیت حضور در بازارهای داخلی و جهانی نیازمند تحلیل کیفیتی و نهایتا تدوین سیستم مناسب کنترلی با توجه به تکنولوژی و فرهنگ موجود می‌باشد. موضوع این تحقیق، تحلیل صنعت کفش (به طور اخص در شرکت چکمه ملی و روی کفشهای چرمی) از دیدگاه حفظ کیفیت‌های لازم بوده و انگیزه انتخاب موضوع با قلمرو مکانی و موضوعی فوق، این شرکت می‌باشد. علل انتخاب موضوع نیز به دلیل وجود استانداردهای تدوین شده به صورت جامع در این صنعت ، مشکلات موجود در زمینه کیفیت محصولات ، عدم وجود روش علمی و منطقی مناسب در کنترل کیفی فرآیند تولید(از مرحله خرید مواد اولیه تا مرحله نهائی کنترل محصول ساخته شده)، عدم تعریف مشخصه‌های کیفی لازم و همچنین اعمال کنترلهای صرفا سنتی و تجربی در حال حاضر می‌باشد. ضمنا دسترسی به منابع اطلاعاتی لازم مورد نیاز و آشنائی کامل با فرآیند تولید این صنعت از پارامترهای دخیل در انتخاب بنده می‌باشد. امید اینکه با بررسی موضوع، استانداردهائی بر اساس استانداردهای مورد قبول جهانی جهت دستیابی به بازارهای بین‌المللی و افزایش توان مالی کشور از طریق توسعه صادرات این محصول در سطح کلان تدوین شده و قابلیت بکارگیری نتایج به منظور ارتقا کیفیت محصول و کاهش هزینه‌های مربوطه در سطح خرد به منظور ارائه دیدگاه لازم به مدیریت شرکت مهیا گردید.
کد نوشتار : 07551