نتیجه عملی اینکه ایران دیگر در رویارویی با قدرتهای بزرگ جهان از جمله آمریکا، تنهاست ، دیگر آن زمان گذشته که دولت ایران، با استفاده از امتیازهای ژئوپولتیک خود بتواند از رقابت و دشمنی قدرتهای بزرگ به نفع خود سود جوید. اگر بخواهیم در چارچوب معادلات قدرت به مسائل سیاسی توجه کنیم، دولت ایران برای بقای خویش و تحکیم مبانی حکومت باید از تحریک جدی قدرتهای غربی بویژه آمریکا دست شوید. ضمنا تکیه به قدرتهای چین و روسیه نیز مسئله را حل نمی‌کند، زیرا قدرت آمریکا برتر از قدرت چین و روسیه است و این دو کشور در جریان جنگ عراق و متحدین نشان دادند که چندان نیز حاضر نیستند وارد مخاطرات جدی شود. روسیه نیز گرفتار مسائل داخلی است بطوریکه آنها حتی نتوانستند به بحران چچن خاتمه دهند. در صورت به قدرت رسیدن کمونیستها یا ناسیونالیستها افراطی در انتخابات 1996 روسیه، ژئوپولتیک ایران نیز شدیدا از آن متاثر خواهد شد و جایگاه ایران در سیاست جهانی تغییر می‌پذیرد.
کد نوشتار : 07595