دانشگاه ها به عنوان زیرمجموعه های نظام آموزش عالی در فرایند توسعه یک کشور مطرح هستند و ب ه عنوان مراکزی که به تربیت و آماده ساختن نیروی انسانی کارآمد، شایسته و دارای مهارت برای پاسخگویی به نیازهای واقعی جامعهدر زمین ههای مختلف می پردازند، نقش حیاتی و کلیدی به عهده دارند، (فریدون، 1383 ) تعالی دانشگا هه ا در این است که عناصر اصلی دانشگاه ها یعنی رهبری، برنامه ریزی، مدیریت فرآیند، مدیریت دانش، نیروی انسانی و نتایج عملکردی آن ها درجهت مشتری محوری بوده و این عناصر در یک تعامل مناسبی قرار داشته باشند.( ذاکر صالحی، 1383 ) بطورکلی آموزشعالی شامل کلیه انواع مطالعات،آموزش،تربیت وآموزش روش تحقیق درسطح عالی میباشدکه توسط دانشگاه و موسسات آموزش عالی ارائه میگر دند( 1wordconference on higher educa
نمایه ها:
NULL |