آبخوان شوقان یکی از زیرحوضههای کویر مرکزی واقع در استان خراسان شمالی میباشد. این حوضه بر اساس آخرین آماربرداری صورت گرفته دارای ١۴١ دهانه چشمه بوده که اکثریت آنها نیز کارستیمیباشند. در این تحقیق با توجه به آنالیز کیفی ١٠۶ چشمه مربوط به سال ١٣٨٨ موجود در دفتر مطالعات پایه شرکت سهامی آب منطقهای خراسان شمالی وضعیت کیفی این چشمهها بررسیشده است. بیش از ٩٠ درصد این چشمهها تیپ بیکربناته کلسیک و منیزیک دارند که دلیلی بر تخیلهاین چشمهها از سازندهای آهکی میباشند. میانگین هدایت الکتریکی این چشمهها ٨١۴ میکروموسبر سانتیمتر است. از سازندهای آهکی موجود در منطقه میتوان به سازندهای تیرگان و مزدوران اشاره نمود که با توجه به گسترش اندک سازند تیرگان فقط در بخش کوچکی از ارتفاعات شمالی، منشأاصلی چشمههای سازندی این حوزه سازند مزدوران میباشد. بررسی نسبت مولی کسیم و منیزیم در نمونهها نشان میدهد که سنگ مخزن ٩۶ درصد چشمهها دولومیتی میباشد. همچنین ترسیم نمودارهای شولر و ویلکاکس نشان میدهند که کیفیت آب چشمههای حوزه آبریز شوقان (بجز چند چشمه) برای مصارف شرب و کشاورزی بسیار مناسب میباشند