دراین پژوهش نانوفسیل های آهکی درقسمتهای بالایی سازند گورپی قسمت های ابتدایی سازند پابده برش کبیرکوه جهت بررسی مرز کرتاسه ترشیاری K/T مورد مطالعه قرارگرفته اند بررسی دقیق نانوفسیلهای آهکی درمحدوده مورد مبحث منجر به شناسایی 48جنس و 99گونه شد با توجه به گونه های شاخص هفت زون زیست چینه شناسی NP1- NP6 CC26 مطابق با زونهای استاندارد جهانی برای محدوده چینه شناسی مورد نظر شناسایی گردید برهمین اساس سن بخش انتهایی سازند گورپی ازمایستریشتین پسین تا انتهاب پالئوسن پیشین بخش پایینی زون NP4 بوده و سن سازند پابده از ابتدای پالئوسن پسین آغاز میشود براساس مطالعه نانوفسیله ای آهکی موجود مرزکرتاسه ترشیاری پیوسته بوده و درقسمت های میانی بخش شیلی مارنی انتهای سازند گورپی قرار دارد.