سابقه و هدف : از جمله باکتری های فرصت طلب و شاخص آلودگی مدفوعی اب که در اکثر محیط های آبی وجود دارد اشرشیاکلی می باشد که برای انسان و محیط زیست الودگی ایجاد کرده است. لذا هدف از این تحقیق بررسی کارایی نانو ذرات روی سنتز شده و مقایسه کارایی آن با اشعه UV در گندزدایی فتوکاتالیستی اشرشیاکلی از محیط های آبی در سیستم ناپیوسته بود. روش تحقیق : این تحقیق یک نوع مطالعه تجربی - آزمایشگاهی بود. ابتدا طرحی و ساخت راکتور صورت گرفت ، سپس نانو ذرات اکسید روی (ZnO) به روش شیمیایی مرطوب با مهارکننده الی (مرکیتو اتانول) در شرایط اتمسفری تولید گردید. بعد از آن با تغییر دادن مقدار نانو ذرات ZnO و ثابت نگه داشتن بقیه عوامل موثر، ph و رقت اولیه اشریشیاکولی، مقدار بهینه ZnO که برابر 1g/L بود به دست آمد. سپس با ثابت نگه داشتن مقدار نانو ذرات ZnO تاثیر زمان واکنش ، ph وقت اولیه اشریشیا کولی بررسی گردید و در نهایت کارایی آن با اشعه UV مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج : نتایج مشخص ساخت که کارایی حذف اشریشیاکولی با افزایش غلظت اولیه اشریشیاکولی کاهش یافت. همچنین مشخص گردید که با افزایش زمان واکنش و مقدار اولیه نانوذرات ZnO کارایی حذف افزایش یافت. همچنین مشخص گردید که کارایی حذف فتوکاتالیستی اشریشیاکولی در فرآیند UV با افزایش PH افزایش اما در فرآیند UV/ ZnO ابتدا افزایش و سپس کاهش یافت. همچنین سینتیک واکنش با معادله شبه درجه یکHinshelwood - Langmuir تعیین گردید. نیتجه گیری و بحث: به طور کلی نتایج نشان داد که می توان از فرآیند UV و Zno/ UV در گندزدایی اشرشیا کلی بیشتر (حدود 30%) بود
نمایه ها:
سنتز | 
ZNO | 
UV |