فناوریهای نوین با سرعتی سرسام آوردرحال پیشرفت هستند بطوریکه جوامع بصورت عام و بازاربصورت خاص با شتابی وصف ناپذیربه دنبالترفندهایی میگردند که بقایشان را دراین عرصه اشفته و متلاطم تضمین کنند سازمان ها نیز باید بپذیرند که فلسفه حیاتشان تغییر کرده است و دیگر زنده بودن به معنای رسیدن به وضعیت سوددهی مداوم نمی تواند باشد و باید به دنبال رقابت کسب مزیت رقابتی مناسب با آن و نیز ابزار دستیابی به آن باشند چرا که امروزه کمتر شرکتی دراین عرصه به صورت سنتی و بدورازقواعد جدید بازی کسب وکار می کند و برای اینکه بتوان پابه پای رقبا باقی ماند یا شاید بسختی و با مهارت بسیار بتوان یک قدم ازآنها پیشی گرفت می بایست به قواعد جدید بازی کاملا مسلط بود تا شاید روزی بتوان خود یک قاعده جدید انگاشت بنابراین تسلط برفناوریهای جدید مانند هوش تجاری درکسب و کارهای یک الزام و ضرورتی اجتناب ناپذیر تلقی میشود دراین مقاله ما به اختصار به لزوم برقراری سیستم فناوری جدید درشرکت های بیمه و طراحی بیمه های الکترونیک به منظور اخذف تصمیمات موثر درجهت کسب مزیت رقابتی خلق ارزش و افزایش سودآوری می پردازیم