هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ بر ابعاد اخلاقی دانشجویان حسابداری می باشد. در این تحقیق ابعاد اخلاقی دانشجویان حسابداری کشور ایران اندازه گیری و نتیجه پژوهش با پژوهش انجام شده در امریکا و تایوان مقایسه می شود. بر اساس فرضیه های این پژوهش وجود اختلاف معنی دار در سطح توسعه اخلاقی، حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی، و جهت گیری اخلاقی دانشجویان حسابداری کشور ایران، امریکا و تایوان مورد آزمون قرار گرفت و مشخص گردید تفاوت معنی داری بین توسعه اخلاقی دانشجویان حسابداری ایران، امریکا و تایوان وجود دارد، ولیکن اختلاف معنی داری در حساسیت اخلاقی دانشجویان حسابداری ایران و امریکا وجود ندارد. همچنین اختلاف معنی داری بین نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی دانشجویان حسابداری ایران، تایوان و دانشجویان حسابداری امریکا وجود دارد. پیشنهاد می شود برای بالا بردن سطح توسعه اخلاقی، حساسیت اخلاقی، نیت اخلاقی و جهت گیری اخلاقی ضمن تأکید بر آموزش صمن خدمت، بر آموزش مداوم و مستمر اخلاق حرفه ای تأکید گردد تا ضمن جلوگیری از مفاسد اقتصادی، اثر بخشی و کارایی فعالیت حسابرسان ارتقاء یابد.