هدف کلی این تحقیق تحلیل هزینه-مصرف نشریات ادواری لاتین جاری رشته‌های بیوشیمی-بیوفیزیک در موسسه I.B.B دانشگاه تهران و کتابخانه مرکزی تربیت مدرس می‌باشد تعداد 202 عنوان نشریات ادواری لاتین سال 1995 با بیش از هزار شماره جامعه مورد پژوهش را تشکیل داده است . برای جمع‌آوری آمار مصرف درطی 6 ماه روش برچسب بر اساس سه معیار فتوکپی، خواندن و ورق زدن انتخاب شدو قیمت اشتراک مجلات نیز با بررسی پیش فاکتورهای مربوطه بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش توصیفی-تحلیلی و برای آزمون فرضیه و پاسخ به سوالات پژوهش از شاخص آماری مجذورخی (کای-دو)میانگین و توزیع فراوانی استفاده شد. روش هزینه-مصرف اثر بخش به کار گرفته شد تا تصمیم گیری در مورد انتخاب ، نگهداری و یا حذف نشریات انجام گیرد. نتایج نشان داد که از کل 102 عنوان نشریه در موسسه I.B.B، 78 عنوان استفاده شد دارای میانگین مصرف 20/21 و هزینه هر بار مصرف 43/75 دلار بود که 76/47 درصد استفاده را به خود اختصاص داد و در تربیت مدرس از کل 100 عنوان نشریه، 88 عنوان استفاده شده دارای میانگین مصرف 19/97 و هزینه هر بار مصرف 60/34 دلار بود که 88 درصد از کل استفاده را بدست آورد. به علاوه نشریات با توجه به میانگین مصرف و هزینه هر بار مصرف درجه بندی شدند نشریاتی که بالاترین مصرف و کمترین هزینه را داشتند نشریات هزینه-اثربخش شناسائی شدند که تعداد این نشریات در موسسه I.B.B، 24 عنوان با میانگین مصرف 43/7 و هزینه هر بار مصرف 12/42 دلار بود که 66/31 درصد استفاده را به خود اختصاص دادند و در تربیت مدرس 34 عنوان مجله با میانگین مصرف 33/22 و هزینه هربار مصرف 14/93 دلار، 64/24 درصد مراجعه را بدست آورد. همچنین 28 عنوان نشریه مشترک موجود در دو کتابخانه بر اساس هزینه هربار مصرف درجه‌بندی شدند. یافته‌ها نشان داد که ارتباط معنی‌داری بین میزان استفاده از نشریات و قیمت اشتراک آنها در دو کتابخانه مذکور وجود ندارد. و بدین ترتیب فرض صفر تحقیق تایید شد. نشریات هزینه-غیر اثر بخش و نشریاتی که در طول تحقیق مورد مراجعه نبودند نیز شناسائی شدند که کتابداران متخصص موضوعی باید این فهرست بالقوه از نشریات حذفی را مورد بازبینی قرار دهند. با بالا بردن کیفیت و میزان نشریات با نیاز مراجعه کنندگان می‌توان میزان استفاده از نشریات را بالا برد و از هزینه کاست . افزایش میزان استفاده، کاهش هزینه هر بار مصرف را به دنبال خواهد داشت و مطمئنا نشریات هزینه-اثربخش باقی خواهد ماند.
کد نوشتار : 07187