چکیده حاضر با هدف تعیین وضعیت امکانات و خدمات اطلاع رسانی موجود در آموزشگاههای مجری نظام جدید متوسطه صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش محدود است به 110 آموزشگاه متوسطه مجری نظام جدید آموزش متوسطه شهر تهران که در سه شاخه نظری، فنی و حرفه‌ای و کار دانش درسال تحصیلی 73-74 مشغول فعالیت بوده اند به جهت گرد آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه استفاده گردیده است . پرسشنامه اول به منظور گرداوری اطلاعات لازم در خصوص امکانات مورد نیاز در مورد خدمات اطلاع رسانی از سوی مدیران آموزشگاههای مورد نظر تهیه گردیده است . برادستیابی به اطلاعات موردنیاز درمورد خدمات اطلاع رسانی پرسشنامه دوم تهیه گردیده است که توسط مسئولین کتابخانه های این آموزشگاهها پاسخ داده شده است . با توجه به تجزیه وتحلیل یافته‌های پژوهش مشخص گردید که بر خلاف فرضیه پژوهش در آموزشگاههای نظام جدید آموزش متوسطه نه در بعد نیروی انسانی متخصص و نه در بخش تجهیزات ، جایگاهی برای اطلاع رسانی در نظر گرفته نشده است . نتایج حاصله می تواند به متولیان آموزش و پرورش کشور کمک نماید تا با درک موقعیت کنونی اطلاع رسانی در آموزشگاههای نظام جدید نسبت به برنامه‌ریزهای اصولی در جهت تقویت کتابخانه های آنان هم از جهت نیروی متخصص و هم از نظر تجهیزات و امکانات مورد لزوم اقدام نمایند تا در تحقق تعیین شده درتدوین نظام آموزشی فوق‌الذکر تسریع به عمل آید.
کد نوشتار : 06712