ارتقاء سیستم لجستیک درشرکت های خودروسازی به منظور کاهش هزینه و حفظ سوددهی امری اجتناب ناپذیر است یکی ازبهترین راه حل ها برای رسیدن به این مهم دستیابی به بالاترین درجه انطباق این سیستم ها با معیارهای تولید ناب است عناصربنیادی تولید ناب شامل عناصر جریان تولید سازماندهی کنترل فرایند سنجش و عنصرپشتیبانی می با شند سنجش درتولید ناب به معنای تعیین میزان سازگاری یک سیستم با معیارهای تولید ناب می باشد لذا شرکت های خودرسازی می بایست دائما ازسیستم لجستیک خود بازخورد گرفته تا تعیین نمایند که سیستم لجستیک به چه میزان با ویژگیهای تولید ناب منطبق شده است مطالعه موردی این تحقیق مربوط به سیستم لجستیک گروه خودروسازی بهمن می باشد براساس مدل دیوید جی کلوس عوامل ارزیابی سیستم لجستیک شامل 5عامل اصلی و 13 عامل فرعی می باشد.