به منظور مقایسه میزان HDL و زیررده‌های آن (HDL3c,HDL2c)و همچنین میزان کلسترول تام و تری گلیسرید خون دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار، تعداد 30نفر که 15 نفر از آنها از میان دانشجویان ورزشکار دانشگاه تهران با میانگین 9/7 سال تمرینات منظم و مستمر و 15 نفر دیگر از میان دانشجویان غیر ورزشکار که هیچگونه سابقه ورزشی نداشته و از فعالیت بدنی چندانی هم برخوردار نبودند انتخاب شدند. این افراد همگی سالم بودند. میانگین سن، قد و وزن ورزشکاران به ترتیب (26/9+-3)،(177/26+-10),(72/53+-18) افراد غیر ورزشکار (26/26+-5)،(171/93+-11)،(68/33+-17/5) بود . مقدار 10سی‌سی خون از افراد هر دو گروه تحت شرایط استراحت و در حالی که حداقل 12 ساعت هیچگونه خوراکی یا نوشیدنی مصرف نکرده بودند جهت بررسی فاکتور های خونی تحقیق گرفته شد. پس از مقایسه داده‌ها مشخص گردید که میانگین مقادیر HDL2c HDL/TC ,HDL2 پلاسما در ورزشکاران بالاتر از میانگین آنها در بین دانشجویان غیر ورزشکار است . پس از تجزیه و تحلیل آماری (t-student)این تفاوتها معنی دار شد. مقایسه میزان TC (کلسترول تام) پلاسما نشان داد که میانگین TC دانشجویان ورزشکار به میزان 31/4 mg/dl کمتر از غیر ورزشکاران است . اما این تفاوت از نظر آماری معنی دار نشد. از مقایسه میزان HDL3c و همچنین میزان تری گلیسرید نمونه های هر دو گروه نیز از نظر آماری به نتیجه فاقد ارزش آماری بودن دست یافتیم. یافته‌های این تحقیق نشان می دهد که ورزش و فعالیت بدنی و سطح بالای آمادگی جسمانی، در افزایش مقادیر لیپوپروتئین با دانسیته بالا (HDLc) و بخصوص HDL2c تاثیر داشته است . که این فاکتورها با توجه به آنتی ریسک بودن و همچنین با خاصیت آنتی آتروژنی خود می تواند خطر ابتلاءبه بیماریهای کرونری قلب و عروق و همچنین اترواسکلروز را در ورزشکاران بشدت پائین اورد.
کد نوشتار : 06516