هنگام تزریق گاز در مخازن ترکدار، گاز در شکافها حرکت کرده و با سیال درون ماتریس تماس حاصل می‌کند در اثر اختلاف پتانسیل شیمیایی، گاز به درون سیال بلوک نفوذ پیدا می‌کند و ترکیبات سبک و میانی نفت آزاد می‌شوند. فرآیند نفوذ مولکولی در مورد مخازن با عبورپذیری پائین یا اندازه کوچک ماتریسها اهمیت زیادی دارد تعیین دقیق ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت ، اهمیت فوق‌العاده‌ای در تعیین پارامترهای تزریق گاز دارد. ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت با اختلاف غلظت جسم نفوذ کننده و دما نسبت مستقیم و گرانروی سیال و فشار نسبت عکس دارد معادلات ارائه شده برای تخمین ضریب نفوذ مولکولی، با افزایش فشار و افزایش غلظت جسم نفوذ کننده، دارای خطای قابل ملاحظه‌ای می‌باشند . در مخازن نفتی وجود محیط متخلخل شرایط را پیچیده‌تر می‌کند در این مطالعه روشی برای تخمین ضریب نفوذ مولکولی در شرایط مخزن ارائه شده است . برای اندازه‌گیری ضریب نفوذ مولکولی گاز در نفت در محیط متخلخل مغزی حاوی نفت در تماس با گاز قرار داده شده و افت فشار ناشی از نفوذ مولکولی گاز به داخل ماتریس در یک مغزه نگهدار اندازه‌گیری شده است سپس با محاسبه مقدار انتقال جرم گاز به داخل مایع و حل تحلیلی معادلات پیوستگی، مقدار ضریب نفوذ مولکولی محاسبه شده است ضریب نفوذ مولکولی بدست آمده از این روش یک مقدار متوسط برای تمام جهتهای مغزه می‌باشد این روش علاوه بر سادگی، قابل تعمیم به فشارهای بالاتر در حد فشار مخزن نیز می‌باشد در آزمایشهای انجام گرفته از متان و دکان به ترتیب بعنوان گاز و نفت استفاده شده مقدار ضریب نفوذ مولکولی در دمای 60C و فشارهای 2000Psi و 3000PSi برای یک مغزه اندازه‌گیری شده است با استفاده از روش ارائه شده در این مطالعه می‌توان ضریب نفوذ گاز در نفت در محیط متخلخل و در شرایط مخزن را بررسی نمود.
کد نوشتار : 05055