در معماری سنتی ایران توجه به مسائل اقلیمی حائز اهمیت بوده است و بر کالبد بنا تأثیر بسزایی داشته است. در این راستا نمون های با ارزش معماری مسکونی بندرلنگه به عنوان مجموعه های با هویت و اقلیمی و پایدار مورد بررسی قرار گرفته و الگوها و مفاهیم، رویکردها و نظریه ها، ساختار و نحوه شکل گیری، انتظامات فضایی و رویکردهای اقلیمی بناها به طور کامل تحلیل و مقایسه شده اند. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و مطالعات آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. خانه مورد بررسی در بندر لنگه خانه فکری در محله پاکرتی است که یکی از ارزنده ترین خانه های بندر لنگه با قدمت حدد 100 سال (قاجاریه) می باشد. خانه سعدی و بهزاد هم تحلیل و مقایسه شده اند تا به عوامل مشترک پی ببریم. هر سه خانه متعلق به تجار و سرمایه داران بوده است و خصوصیات کالبدی مشابهی دارند. برای بررسی اصول فضایی معماری بومی می توان جند منزل مسکونی را همزمان بررسی کرد و به نتایجی رسید. ابتدا خلاصه ای از خصوصیات مشترک ذکر می شود سپس به تفصیل و به کمک چند مورد، شباهت ها را می یابیم و عواملی که باعث پایداری این خانه ها شده اند را بررسی می کنیم و در نتیجه با یافتن این عوامل آگاهی نسبی از چگونگی طراحی پایدار در آن منطقه بدست می آوریم.
نمایه ها: