با توجه به اینکه روش های سنتی بازاریابی از قبیل تبلیغات تلویزیونی، رادیویی و... بسیار پرهزینه هستند، بنابراین بازاریابان دست به دامن روش های جایگزین با دسترسی بیشتر و استراتژی های کم هزینه تر و پر مخاطب تر مانند بازاریابی ویروسی شده اند. بازاریابی ویروسی از شبکه های اجتماعی موجود به وسیله تربیب مصرف کنندگان به سهیم کردن دوستانشان در اطلاعات مربوط به محصول بهره برداری کرده و با استفاده از روش های نوین با سرمایه گذاری نسبتا کم و در مدت زمان کوتاه، میتواند به نتایج بسیار شگفت انگیزی دست پیدا کند. در این مقاله بازاریابی ویروسی موبایل که براساس بازاریابی دهان به دهان است بررسی شده است و صرف نظر از مقیاس گسترش آن که می تواند محلی یا جهانی باشد نشان میدهد بازاریابی ویروسی در موبایل به عنوان مهمترین بازاریابی توسط موبایل نشان داده شده است. تحقیق حاضر، ابتدا با یک تعریف کلی از مفهوم ویروس و استراتژی های بازاریابی ویروسی به بررسی انواع بازاریابی ویروسی می پردازد و ضمن بررسی اثر بازاریابی ویروسی در موبایل و بررسی نمودار هایپ سایکل در این فناوری، فرصت های بازاریابی ویروسی در موبایل را بر اساس نسل های موجود موبایل در ایران معر فی می کند.