علاقه ی روزافزون به مدل های کسب و کار را می توان تأثیر جهانی شدن، انتقال کنترل امور از حکومت ها به بخش خصوصی و به کارگیری تکنولوژی ارتباطات دانست. میتوان مدل کسب و کار را به عنوان یک روش دانست که سازمان ایجاد و به وسیله ی آن از منابع خود در راستای خلق ارزش بهتر برای مشتری نسبت به رقبا و ایجاد درآمد استفاده می کند. همراه با توسعه فناوری اطلاعات شکل های مختلف کسب و کار نیز شکل جدیدی به خود گرفته اند به گونه ای که سازمان های بسیاری، فعالیت های خود را بر بستر اینترنت و سایر تکنولوژی های دیجیتالی انجام می دهند و مفهوم جدیدی تحت عنوان مدل کسب و کار الکترونیک شکل گرفت. که چارچوب های مفیدی است که با بهره گیری از قابلبت های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده درست از آن برخی از پتانسیل های موجود در سازمان به صورت بالفعل در می آید و به عنوان منبعی ارزشمند برای کسب مزیت رقابتی در بازار رقابتی امروز در مقایسه با رقبا عمل می کند در این پژوهش ضمن ارائه ی مفهوم مدل کسب و کار (الکترونیک) و اشاره به نوع شناسی ها، آنتولوژی ها و برخی از اجزای این مدل ها مفاهیمی مانند ارزش و خلق ارزش و همچنین رابطه ی این مدل ها با استراتژی و نوآوری مورد بحث قرار گرفته است و از این طریق سعی بر آن شده است تا چارچوبی برای درک بهتر این مفاهیم و آشنایی بیشتر مدیران و پژوهشگران با آن ها فراهم شود. با حصول این هدف مدیران و خبرگان می توانند ضمن تلاش برای ایجاد و بهره گیری از مدل مناسب با سازمان خود در جهت توسعه و ایجاد این مفاهیم گام مهمی بردارند.