د ر پژوهش حاضر ب ه منظو ر بهبو د خواص فیزیکی و مکانیک لاستیک، به ترکیب تشکیل دهنده آن به عنوان ماده پرکننده نانوکلی اضافه گردیدو سپس خواص فیزیکی و مکانیکی لاستیک حاصله مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصله نشان از بهبود خواص داشت. به منظور جایگزینی اندازه گیری خواص مکانیکی و فیزیکی توسط امواج اولتراسونیک، سرعت انتشار امواج طولی اولتراسونیک در لاستیک های تولید شده مورد اندازه گیری قرار گرفت تا مشخص گردد کدامیک از خواص مکانیک یا فیزیکی امکان اندازه گیری آن توسط امواج اولتراسونیک وجود دارد.