زمینه و هدف: صرع شایعترین اختلال عصبی پس از سکته مغزی می باشد.با وجود داروهای ضد تشنج متنوع فعلی،تحقیقات برای کشف داروهای جدید با اثر بخشی بهتر و عوارض نامطلوب کمتر،ادامهدارد.گیاهان دارویی با داشتن مواد متنوع طبیعی و خواص متفاوت،زمینه مناسبی برای اینگونه تحقیقات می باشند. این مطالعه به بررسی اثر شیرابه گیاه آلوئه ورا برآستانه تشنج ناشی از پنتیلن تترازول در موش سوری می پردازد. روش بررسی: موشهای سوری در دو گروه کنترل و آزمایش(هشت تایی)قرار گرفتند.گروه کنترل سرم فیزیولوژی و نیم ساعت بعد (80mg/kg) و PTZ را به صورت داخل صفاقی دریافت نمودند.گروه آزمایش شیرابه آلوئه ورا (5
نمایه ها:
15 |