سازند گورپی در باختر شهر بندرعباس و در جنوب کوه نمکی خمیر، رخنمون های خوبی دارد. برشی از این سازند درگستره فوق انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. سازند گورپی با ستبرای 520 متر در این برش سنگ چینه نگاری، شاملسنگ آهک و مارن است. به منظور مطالعه کانی شناسی نهشته های مارنی این سازند ، 9 نمونه از بخش های زیرین، میانی و فوقانی برداشت و آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD) بر روی این نمونه ها انجام گرفت. نتایج حاصله نشان می دهد که در این نهشته ها، کانی کلسیت به عنوان کانی اصلی و کانی های رسی کائولینیت و ایلیت بهمراه کانی های کوارتز (بجز در مارن های تحتانی)، فلدسپار، آنکریت و ژیپس به عنوان کانی های فرعی حضور دارند. کلسیت موجود ماهیت رسوبی اولیه دارد.کانی های رسی ،آنکریت و ژیپس منشأ دیاژنتیکی و کانی های کوارتز و فلدسپات این مارن ها ، نیزمنشأ دیاژنتیکییا انتقال یافته دارند.