کانسار فلورین - باریم - سرب و روی پاچی - میانا، در شرق البرز مرکزی و در داخل سنگهای آهکی دولومیتی بخش بالای سازندالیکا به سن تریاس میانی واقع می‌باشد. مطالعه آنالیز رخساره‌ای از افق‌های کانه‌دار نشان می‌دهد که کانی‌سازی به رخساره‌های خاص رسوبی وابسته می‌باشد. این رخساره‌ها عبارتند از : رخسارهء آهک سیلیسی، رخسارهء آهک دولومیتی و رخسارهء آهک میکریتی . در هر سه رخساره، کانی‌سازی با میزان کوارتز اتی ژن موجود در افق‌های کانه‌دار رابطهء مستقیم دارد. کانسار فلوریت پاچی - میانا، کانی‌شناسی ساده‌ای دارد و شامل کانی‌های فلوریت ، باریت ، گالن، اسمیت زونیت ، پیریت ، سروزیت ، کوارتز، کلسیت (واسپات دیسلند) و به مقدار جزیی کانی‌های مس‌دار نظیر کالکوپیریت ، کوولیت و مالاکیت می‌باشد. که بصورت بافتهای مختلفی از جمله : بافت کارستی، لامینه‌های انحلالی، تمرکز در شکستگی‌ها، کاکود، ژئودمانند، ریتمیت‌های تبلور دیاژنتیکی، تمرکز در استیلولیت‌ها، پراکنده در آهک میکریتی و به صورت لایه‌ای دیده می‌شوند. سکانس پاراژنتیک کانی‌های معدنی نشان می‌دهد که عمده این کانی‌ها در مراحل اولیه دیاژنز تشکیل شده‌اند . ((راهنماهای ژنتیکی)) زیر نشان می‌دهد ماده معدنی هم زمان با سنگ درونگیر خود تشکیل و در مرحلهء دیاژنز متبلور شده است : - کانی‌سازی نه تنها با هیچ گسل و توده‌های نفوذی وابسته نیست بلکه به افق و لایه‌های خاص وابسته است که این لایه‌ها همراه سنگهای رسوبی دربرگیرندهء خود چین خورده‌اند و یا جابه‌جا شده‌اند. - کانسار فلوریت پاچی - میانا، یکی از چندین کانسار فلوریتی است که در شرق البرز مرکزی و در مقیاس ناحیه‌ای گسترش دارد. تمام این کانسارها افق چینه شناسی مشخصی را که بخش بالای سازند الیکا است ، اشغال کرده‌اند. - کانی‌های معدنی غالبا" به صورت بافت‌های اولیه دیده می‌شوند، نظیر بافت پراکندهء مواد معدنی در آهک میکریتی (میکریت کانه‌دار) از آنجا که میکریت‌ها در یک محیط آرام و به‌صورت اولیه تشکیل می‌شوند، مواد معدنی موجود در آنها نیز به صورت اولیه تشکیل شده است . - مطالعه تراوش جانبی از تنها شکستگی‌هایی که سرب و روی در آنها تمرکز پیدا کرده است ، نشان می‌دهد که منشاء مواد معدنی در این شکستگی‌ها سنگ درونگیر آهکی بوده است . تجزیه شیمیایی نمونه‌های مختلف آهک میکریتی نیز نشان می‌دهد مقدار عناصر سرب و روی در آنها از میزان استاندارد آنها بسیار بالاتر می‌باشد. شواهدی از قبیل میزان بالای کوارتز اتی ژن در افق‌های کانه‌دار و قرارگیری لایه‌های توف سبز بلافاصله بر روی افق‌های کانه‌دار، نشان می‌دهد منشاء مواد معدنی در معدن پاچی - میانا، احتمالا" فعالیت‌های ولکانیکی بوده است .
کد نوشتار : 05154