رابطه بین آموزش استفاده از پایگاههای کتابشناختی (موجود روی دیسکهای نوری) به استفاده‌کنندگان از اطلاعات و سه فاکتور ضریب دقت و بازیافت و زمان جستجو بررسی شد. پژوهش سه فرضیه زیر را آزمود: آموزش استفاده از بانکهای اطلاعاتی کامپیوتری به استفاده‌کنندگان -1 رابطه مثبتی با پایین آوردن زمان جستجو دارد. -2 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب دقت اطلاعات بازیابی شده دارد. -3 رابطه مثبتی با بالا بردن ضریب بازیافت اطلاعات بازیابی شده دارد. روش تحقیق، تجربی و با استفاده از گروههای آزمون و گواه بود. دو پیش‌آزمون و دو پس‌آزمون، بر روی سی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس ، انجام گرفت . در هر آزمون، موضوعی مشترک ، از طریق بانک اطلاعاتی Agricola جستجو شد. آزمون فرضیه‌ها از طریق آزمون t در سطح معنی‌داری (یا خطای) a=0/05 انجام گرفت . نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش ، مهارت جستجوگر را در تعیین کلیدواژه‌های مناسب ، جهت بالا بردن ضرایب دقت و بازیافت افزایش نمی‌دهد ولی با این نوع آموزش جستجوگر در جستجوهای نیازمند به مهارت در تعیین علمگرهای مناسب قادر خواهد بود جستجویی با ضریب دقت و بازیافت بالاتر انجام دهد. براساس یافته دیگر تحقیق، آموزش باعث افزایش میانگین زمان جستجوها شد. احتمال می‌رود که این افزایش زمان به علت مسائل روانی ناشی از آموزش می‌باشد که با مداومت در جستجو کاهش خواهد یافت .
کد نوشتار : 05954