مسئله مورد بررسی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل کارگرری در سازمان میراث فرهنگی کشور است اما طرح موضوع جدیدی نیست . اغلب سازمانها راه حل مشکلات نیروی انسانی را د سیستم‌های حقوقی و دستمزد و طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل جستجو می‌کنند. کاربرد سیستم مطرح شده قبلی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی محدودیتهائی را ایجاد نموده بود و این سیستم کارایی لازم را نداشت با توجه به تجارت ناموفق گذشته در سالهای اخیر تغییرات زیادی در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مشاهده می‌شود طرحهای طبقه‌بندی مشاغل کارگری قبلی مشکلاتی را برای سازمان ایجاد نموده است از طرفی توجه به مسائل فرهنگی و هنری در سالهای اخیرر و صعوبت آموزش در این زمینه که نیاز به سالها تجربه و زمان دارد موجب توجه بیشتری به نقش نیروی انسانی در سازمان دارد. عدم ضایت ، کاهش کارائی، مهاجرت نیرو از این سازمان از مسائل مهمی است که اگر ضابطه بر آنها حاکم نباشد در آینده سازمان را مواجه با مشکل جدی می‌کند . توجه مسئولین به فواید یک سیستم صحیح طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل در سالهای اخیر نشانگر این واقعیت است که مدیران و کارکنان سازمان میراث فرهنگی کشور برای این امر اهمیت زیادی قائل هستند. -1 فقدان جامعیت در برنامه‌ریزی نیروی انسانی، نقش موثر در پائین آمدن کارآئی نیروی انسانی در سازمان میراث فرهنگی دارد. -2 مشخص نبودن تعریف کامل و جامعی از حرف موجود در سازمان میراث فرهنگی کشور، نهایتا" موجب کم‌توجهی به این مشاغل و در نتیجه کاهش کارآئی و مهاجرت نیروها می‌باشد. -3 عدم رضایت شغلی معلول وجود نارسائیها در طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی در سازمان میراث فرهنگی است . -4 سیستم فعلی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل سازمان میراث فرهنگی کشور پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده سازمان می‌باشد. -5 طرح طبقه‌بندی و ارزشیابی سازمان میراث فرهنگی کشور دارای انعطاف‌پذیری کافی بود.
کد نوشتار : 05719