مدیریت منابع دانشی سازمان در هر سازمان امری خطیر به شمار می رود. دانشها و تخصص هایی که در یک پروژه و ماموریت حاصل می آید می بایست در شبکه ای منسجم ثبت و ضبط شده تا در سایر قسمت ها مورد استفاده قرار گیرد. سازمان باید یاد بگیرد چه دانشی را، چگونه مدیریت کند و از آن ارزش افزوده خلق کند.چا لش اساسی این است که دانش در سازمان باید به گونه ای رشد و توسعه یابد که سازمان به شکوفایی برسد. نتیجه ی منطقی این حرف این است کهدانش سازمانی اگر مورد استفاده قرار نگیرد ارزشی ندارد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 157214