به منظور بررسی اثرات تراکم‌های مختلف بوته در هکتار بر خصوصیات رشد، عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام جو، آزمایشی در پاییز 1371 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان واقع در لورک نجف‌آباد اجرا گردید. طرح آماری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی و در چهار تکرار و فاکتورهای آزمایشی شامل دو رقم جو (آریوات و والفجر) و تراکم‌های مختلف 1، 5ˆ2، 4، 5ˆ5 و 7 میلیون بوته در هکتار در فاصله ردیف‌های 20 سانتی‌متر و در کرتهائی به ابعاد 2×10 متر بود. نتایج حاصله از تجزیه صفات مورد بررسی در ارقام جو نشان داد که رقم والفجر به لحاظ برخورداری از بعضی صفات مطلوب گیاهی از جمله دوره طولانی‌تر رشد رویشی، سرعت بیشتر پرشدن دانه، ارتفاع و قطر بیشتر ساقه و مقاومت بیشتر در مقابل ورس نسبت به رقم آریوات ، موجب ذخیره‌سازی بهتر مواد فتوسنتزی در ساقه و انتقال سریعتر آن به دانه گردید. بطوریکه عملکرد دانه در رقم والفجر 7117 کیلوگرم در هکتار و در رقم آریوات 5764 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. از نظر بعضی صفات دیگر مثل وزن خشک اندامهای هوائی در واحد سطح، شاخص سطح برگ و توزیع عمودی آن و عملکرد بیولوژیکی بین ارقام تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید. وزن خشک اندامهای هوائی، عملکرد بیولوژیکی، شاخص سطح برگ و توزیع عمودی آن و عملکرد بیولوژیکی بین ارقام تفاوت معنی‌دار مشاهده نگردید. وزن خشک اندامهای هوائی، عملکرد بیولوژیکی، شاخص سطح برگ کل و شاخص سطح برگ پرچم با افزایش تراکم تا میزان 5ˆ5 میلیون بوته در هکتار افزایش و در تراکم بالاتر کاهش یافت . سطح برگ پرچم در رقم آریوات بیشتر از رقم والفجر گردید. ولی بلحاظ مواجه شدن این رقم با ورس در مرحله گرده‌افشانی، موجب اختلال در نقل و انتقال مواد فتوسنتزی به داخل دانه شده و ضریب برداشت و در نتیجه عملکرد دانه رقم آریوات کمتر از رقم والفجر گردید. حداکثر عملکرد دانه در تراکم 4 میلیون بوته در هکتار بدست آمد که عمدتا" و به ترتیب اهمیت به تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و وزن هزاردانه بیشتر ارتباط داشت . این آزمایش نشان داد که رابطه بسیار قوی و معنی‌داری بین میانگین سرعت رشد محصول (CGR) از گرده‌افشانی تا رسیدگی فیزیولوژیکی و عملکرد دانه وجود دارد. با توجه به نکات فوق به نظر می‌رسد که رقم والفجر با تراکمی برابر 4 میلیون بوته در هکتار بتواند در دشت اصفهان مورد توصیه قرار بگیرد. بدیهی است که تکرار آزمایش می‌تواند نتایج بدست آمده و توصیه انجام شده را بهتر تائید نماید.
نمایه ها:
رشد | 
گیاه | 
جو | 
تراکم | 
کد نوشتار : 04608