در یک اکوسیستم،تولیدات گیاهی مقدار انرژی قابل دسترس برای مصرف کننده و تجزیه کننده ها را تعیین می کند.ارایه ی روشی دقیق، سریع و کم هزینه برای تعیین تولید گیاهان مرتعی یکی از اهداف بوم شناسان به ویژه مرتعدان است که همیشه علاقه مند به دانستن میزان تغییرات این ویژگی گیاهی هستند . هدف اصلی این تحقیق ،تعیین روابطی بین متغیرهای پوشش با تولید گونه ی گیاهی canescense Atriplex در مراتع جنوب شرق بیرحند می باشد. بدین منظور ابتدا به صورت تصادفی سیستماتیک سه ترانسکت به طول 100 متر در منطقه مستقر گردید و در طول هر ترانسکت به 10 گره به فاصله ی 10 متر از یکدیگر انتخاب و در طول هر گره نزدیکترین پایه از گیاه مورد نظر به کره ها به روش نزدیکترین فرد انتخاب و متغیرهای قطر کوچک ، قطر بزرگ و ارتفاع محاسبه و تولید هر یک از پایه ها به روش مرجع تخمین و اندازه گیری شد. رابطه ی رگرسیون بین متغیرهای مستقل ارتفاع،سطح تاج پوشش و حجم بوته ها با متغیر وابسته تولید آن ها تعیین وجود یا عدم وجود ارتباط معنی دار بین آن ها مشخص شد.تجزیه ی رگرسیون نشان داد که بین متغیرهای مستقل موجود با متغیر وابسته تولید همه ی گونه ها رابطه ی خطی معنی داری وجود دارد ولی معیار سطح تاج پوشش و حجم با توجه به میزان همبستگی به ترتیب 74/. ،73/. و ضریب تبیین 55/. ،54/. به دست آمده متغیر مناسبی برای برآورد تولید هستند و می توان مدل رگرسیونی با استفاده از این ویژگی جهت برآورد تولید در این منطقه ارائه داد.