پژوهش حاضر یک مطالعه تحلیلی دومتغیری و دوگروهی میباشد که بمنظور بررسی میزان شیوع و علل احتمالی مرگهای داخل رحمی در خانمهای باردار انجام شده است . دراین تحقیق، جامعه پژوهش شامل خانمهای بارداری که دچار مرگ‌های داخل رحمی جنین شده‌اند طی سالهای 1368-1370 در مراکز منتخب آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی می‌باشند. نمونه پژوهش شامل دو گروه : در گروه مورد شامل 90 زن بارداری که دچار مرگ داخل رحمی جنین شده‌اند می‌باشد. در گروه شاهد 90 زن بارداری که زایمان کرده‌اند و نوزاد زنده داشته‌اند می‌باشد. ابزار گردآوری داده‌ها دراین تحقیق پرسشنامه است . جهت برخورداری پرسشنامه از اعتبار علمی، ابتداء براساس مطالعه کتب ، مقالات و استفاده از نظرات استاد راهنما، مشاور و مشاور آمار، پرسشنامه تهیه گردید، در مرحله بعد، پرسشنامه تهیه شده دراختیار گروهی از اعضاء هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامائی علوم پزشکی شهید بهشتی و اعضای هیئت علمی دانشکده پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی که متجاوز از 10 نفر از متخصصین زنان و مامائی و اطفال بوده‌اند قرار داده شد و پس از دخالت و در مدنظر قراردادن نظرات آنان، پرسشنامه تکمیل و اصلاح شد و در قدم بعدی، اعتماد علمی یا پایائی پرسشنامه از طریق آزمون مجدد تعیین گردید این پرسشنامه شامل مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش : سن محل سکونت وضعیت شغلی فشارخون در هنگام پذیرش ، درجه‌حرارت در هنگام پذیرش ، سابقه افزایش فشارخون، مدت فشارخون، نوع درمان فشارخون، سابقه بیماری قند، نوع درمان بیماری قند، ضربه در حاملگی و نوع آن، سابقه بیماری عفونی، سابقه بچه مرده، سابقه کشیدن سیگار و مدت آن، مسفر دارو در حاملگی و نوع آن، مراقبت در دوران بارداری داشته یا خیر که سئوالات در ارتباط با اهداف پژوهش تهیه و تنظیم شده است . داده‌های این پژوهش از نوع کمی و کیفی می‌باشد و جداول در ارتباط با هریک از متغیرهای موردنظر در مورد مرگ جنین در رحم می‌باشد که جهت اثبات و یارد آن از آزمون آماری کای دو، آزمون تی و آزمون فیشر استفاده شده که در اکثر موارد ارتباط معنی‌داری بین متغیرهای موردنظر و بچه مرده را نشان داده است . در خاتمه نیز پیشنهاداتی جهت پژوهشهای آینده ارائه و کاربرد نتایج و یافته‌های این بررسی در زمینه‌های مختلف مامائی موردبحث قرار گرفته است .
نمایه ها:
1368-1370 | 
زن | 
کد نوشتار : 04615