هدف از نگارش این مقاله، ارزیابی رقابت و انحصار در بازارهای صنعتی ایران از مجرای تمرکز میباشد. در این راستا روشهای مختلف اندازهگیری تمرکز بیان شده و با استفاده از دادههای موجود مربوط به صنایع دارای کدهای چهاررقمی در طبقهبندی ISIC5 اینشاخص برآورد میشود. همچنین بر اساس تقسیمبندیهایی که در طول مقاله به آن اشاره خواهد شد صنایع را بر اساس درجات مختلفی از رقابت و انحصار طبقهبندی میکنیم. یافتههای این مقاله موید آن است که علیرغم تغییر در ترکیب و توزیع صنایع در این دوره که تا حدی دلالت بر تغییر شرایط به نفع رقابت و به ضرر فعالیتهای غیررقابتی دارد، اما هنوز در سال 89 نرخ تمرکز در صنایع بسیار بالاست