با تثبیت فلزات در رسوبات، توانایی تخریب محیطی آنها کم شده و غلظت آنها در آب تحت تاثیر حلالیت تغییر می یابد. فلزات سنگین بوسیله اندامهای مختلف آبزیان جذب شده و در مقادیر مختلف در آنها تجمع می یابد. در تحقیق حاضر غلظت فلزات سنگین مورد نظر در رسوبات منطقه جاسک مورد بررسی قرارگرفت است. پس از نمونه برداری از هفت ایستگاه و هضم اسیدی رسوبات، فلزات سرب و روی و نیکل با دستگاه جذب اتمی سنجش شد. میانگین غلظت عناصر سرب، روی و نیکل در ایستگاههای مختلف به ترتیب 121، 71 ،و 85 میلی گرم در کیلوگرم اندازه گیری شد. رسوبات منطقه مورد بررسی از نظر شاخص ژئوشیمیایی مولر در مورد نیکل و روی غیر آلوده شناسایی شدند درحالی که از نظر سرب رسوبا ت منطقه جاسک در محدوده آلودگی شدید تا بسیار شدید قرار دارند.
نمایه ها:
جاسک | 
سرب | 
نیکل | 
روی |