اهمیت کیفیت کالا و خدمات و افزایش بهره وری ، سودآوری و جذب مشتری موجب شده است مدیران برای شناسایی یک سیستم مناسب مدیریت کیفیت در سازمان و اجرای موثر آن با کمک افراد سازمان ترغیب شوند. تا بتوانند در بازارهاهی داخلی و خارجی فعالیت کنند و به تعالی سازمانی دست یابند. که در سالهای اخیر سیستم مدیریت کیفیت جامعTQM)به دلیل قابلیت های بالایی که در بهبود وکنترل کیفیت دارد مورد توجه مدیران و سازمان قرار گرفت است. . مدیریت کیفیت جامع تاکید کیفیتی سازمان از تهیه کننده تا مصرف کننده دارد که به نفع انتظارات مشتریان از کیفیت کالا و خدمات منجر می شود. در این مقاله مفاهیم مربوط به بهره وری کیفیت و ارتباط آنها با هم ، اصول بهره وری و کیفیت، روشهای مفید بهبود کیفیت و مفاهیم مربوط به مدیریت کیفیت جامعTQMو ابزارهای آن شرح داده شده است.