کشور ما با بحران شدیدی در زمینه اشتغال و بیکاری دست به گریبان است نبود تعامل در عرضه و تقاضای نیرویک ار به طور نگران کننده ای حاکم شده است و البته میزان آن در روستاها که مظهر جامعه و اقتصاد سنتی اند اما می توان امیدورا بود که با شناخت دقیق تفاوت هایی که از لحاظ مزیت های نسبی اشتغالزایی و میان بخشه ای اصلی فعالیت های اقتصادی در کشور وجود دارد و نیز با توجه به ظرفیت ها و محدودیت های هر یک از بخش ها از حیث کارآفرینی، جلب و جذب سرمایه، سطح آموزشهای مورد نیاز برای فعالیت های حرفه ای، امکانات دسترسی به نیروی انسانی وظرفتی های ادغام در بازار های جهانی و همچنین میزان بهره برداری از عوامل و منابع پایه ای تولید بتوان به تصمیم سازی های موثر و مفیدی برای مقابله با این بحران دست یافت. مطالعات نشان می دهد که بخش کشاورزی می تواند موقتا و دست کم تا زمان حل موقتی بحران اشتغال قسمت مهمی از فرصت های اشتغال مورد نیاز جوامع در حال توسعه را از طریق کارآفرینی تامین کند و وظیفه اشتغال آفرینی برای بخش مهمی از بیکاران جامعهر ا به عهده گیرد. پژوهش جای تلاش نموده است تا عوامل فردی موثر بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان را مورد شناسایی قرار دهد. جامعه آ»اری این تحقیق شامل دو گروه 15 نفری از کارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان موفق (کشاورزان نمونه و کارآفرین) دهستان گلیان می باشند برا ساس یافته های این پژوهش می توان بیان داشت که بین دیدگاه کارشناسان و کشاورزان موفق (نمونه و کارآفرین) در زمینه تاثیر ابعاد محیطی - طبیعی بر توسعه کارافرینی کشاورزی در دهستان گلیان تفاوت معناداری وجود ندارد و این عامل بر توسعه کارآفرینی کشاورزی در دهستان گلیان تاثیرگذار است.