مقاله ذیل اهمیت تعلیم و تربیت را از دیدگاه اسلام تحلیل و تبیین میکند. نوشتار پیش رو با روش جمع آوری مطالب بهصورت کتابخانه ای)فیش برداری( و با اصل قرار دادن قرآن و احادیث و با استفاده از منابع درصدد پاسخگویی به پرسش هاییمانند ارزش و اهمیت علم،جایگاه معلمین در دین اسلام ،ویژگی های معلمان شایسته و وظایف طالبین علم می باشد . نتیجهاین پژوهش آن است که تعلیم و تربیت ضرورت حیات انسان است و همچنان که فلسفه بعثت پیامبران بر مبنای تعلیم وتربیت بوده است.
نمایه ها:
علم | 
تعلیم | 
تربیت | 
اسلام | 
کد نوشتار : 152200