توسعه فرآیندی کمی و کیفی است که برابعاداجتماعی اقتصادی و فرهنگی جامعه تاثیر میگذارد و سطوح مختلف زندگی را دربرمیگیرد به عبارت دیگر توسعه فرآیندی است که یک جامعه را به وضعیت مناسبی ازنظر کیفیت زندگی می رساند توسعه همه جانبه ازملزومات تحقق توسعه پایدار درآن جامعه است براین اساس حفاظت مستمر و مداوم ازمحیط زیست سبب میشود ساختارسه گانه توسعه پایدار مستحکم و ایستا باشد اهمیت این موضوع تاحدی است که تضمین پایداری محیط زیست به عنوان یکی ازاهداف هشت گانه توسعه هزاره سازمان ملل متحد برشمرده شده است یکی ازعواملی که به رواج تفکر توسعه پایدار کمک کرده است تخریب نگران کننده محیط زیست و منابع طبیعی درنتیجه کاربرد تکنولوژی هاست امروزه موضوع حفاظت ازمحیط زیست و جلوگیری ازتخریب آن به عنوان یکی ازمههمترین چالشهای فراروی جامعه جهانی مطرح شده است باتغییر یافتن اصطلاح توسعه ازکلاسیک به نوین توسعه پایدار و ازجمله آن مسائل زیست محیطی تبدیل به ارکان اصلی توسعه گردیده که دراین بین روند رو به رشد اگاهی مردم جامعه نسبت به مهم بودن مسائل زیست محیطی درقالب توسعه پایدرا درجهان دارای ضریب اهمیت بالایی می باشد دراین مقاله که با مطالعه اسنادومدارک کتابخانه ای گرداوری شده است ضمن ارایه تعاریفی ازتوسعه توسعه پایدار و ارزیابی محیط زیست پیشنهاداتی برای حفظ محیط زیست ازطریق توسعه پایدار ارایه شدها ست